Váš Komfort s.r.o.

PREAMBULA

„Spoločnosť̌ Váš Komfort s.r.o. ako upratovacia firma bola založená́ v roku 2011. Od svojho začiatku sa zameriava na poskytovanie upratovacích služieb, kompletný servis, starostlivosť a každodenný chod bytových a nebytových priestorov. Zabezpečujeme kompletné poradenstvo v oblasti údržby, starostlivosti a výbere prostriedkov pri jednotlivých povrchoch a materiáloch. O každú domácnosť a firmu sa staráme individuálne, na základe našich skúseností a predstáv klienta. Naši klienti oceňujú náš prístup a naša spoločnosť rastie hlavne vďaka referenciám zo strany klientov. Celý náš upratovací tím je starostlivo vyberaný na všetky pozície. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. sa pri kreovaní svojho upratovacieho tímu snaží zamestnávať aj mamičky v snahe pomôcť im zosúladiť pracovný a rodinný život.“

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vydávajú za účelom bližšej špecifikácie vzájomných práv a povinností účastníkov zmluvy o poskytnutí upratovacích služieb.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa vzťahujú a upravujú zmluvný vzťah vzniknutý medzi spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. (alebo Váš Komfort VK s.r.o. alebo Váš Komfort VK1 s.r.o.) ako dodávateľom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako odberateľom (ďalej aj ako „odberateľ“) založený zmluvou v ústnej alebo písomnej forme, predstavujúc tak neoddeliteľnú súčasť takto vzniknutého zmluvného vzťahu.

Článok II.
Definície pojmov

 1. Ak nie je v týchto VOP alebo Zmluve uvedené inak, tak všetky pojmy definované v tomto článku VOP sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. a jej odberateľom, na základe čoho:
  1. Dodávateľ je obchodná spoločnosť Váš Komfort s.r.o., so sídlom Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok, IČO: 46326 138, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75634/B alebo Váš Komfort VK s.r.o. alebo Váš Komfort VK1 s.r.o. ako poskytovateľ upratovacích služieb (ďalej aj ako „spoločnosť Váš Komfort s.r.o.“ alebo „Dodávateľ“);
  2. Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o Službu poskytovanú spoločnosťou Váš Komfort s.r.o., s ktorou spoločnosť Váš Komfort s.r.o. uzavrie platnú zmluvu o poskytovaní upratovacích služieb (ďalej aj ako „Odberateľ“);
  3. Zmluva je zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorená medzi Dodávateľom a Odberateľom, predmetom ktorej je poskytovanie služby, vrátane všetkých zmluvných dokumentov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb, ktorá je uzatvorená buď v písomnej forme alebo v ústnej forme. Zmluva v ústnej forme sa považuje za uzatvorenú odoslaním vyplnenej Objednávky Dodávateľovi, a to formou e-mailu na adresu vaskomfort@gmail.com, v prípade ak zmluvné strany neuzatvoria zmluvu v písomnej forme. (ďalej aj ako „Zmluva“)
  4. Zmluvné strany sú Odberateľ a Dodávateľ.
  5. Cenová ponuka je vypracovaná Dodávateľom Odberateľovi následne po vykonaní spoločnej obhliadky miesta vykonávania služby. Cenová ponuka je zaslaná Dodávateľom na e-mail Odberateľa, v prípade ak bude cenová ponuka akceptovaná zo strany Odberateľa, Odberateľ e-mailom alebo telefonicky Dodávateľovi potvrdí výšku odplaty v zmysle cenovej ponuky (ďalej aj ako „Cenová ponuka“).
  6. Objednávka je objednávka služby, v ktorej Odberateľ definuje základné parametre ním požadovanej služby vaskomfort@gmail.com dochádza k akceptovaniu týchto VOP (ďalej aj ako „Objednávka“). Odberateľ zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi. Zaslaním vyplnenej objednávky Odberateľa Dodávateľovi na e-mail vaskomfort@gmail.com dochádza k uzatvoreniu zmluvy o upratovacích službách, ak zmluvné strany neuzatvoria zmluvu o upratovacích službách v písomnej forme.
  7. Podrobný dotazník pre upratovanie bytu/domu je formulár slúžiaci ako pomôcka pri pravidelnom upratovaní, ktorý vyplní Odberateľ, pričom sa dotazník nemôže meniť jednostranne po vykonaní obhliadky zo strany Dodávateľa bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán, a to z dôvodu dohodnutej výšky odplaty za poskytovanie Služby (ďalej aj ako „Podrobný dotazník pre upratovanie bytu“).
  8. Zmluvné dokumenty sú VOP, Objednávka, Zmluva, Cenová ponuka, Podrobný dotazník pre upratovanie bytu ako aj všetky písomné dohody a Dodatky, tvoria jeden zmluvný celok, ktorými sa mení alebo dopĺňa obsah Zmluvy (ďalej aj ako „Zmluvné dokumenty“);
  9. Služba je konkrétna upratovacia služba poskytovaná spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. a ktorá je na základe Zmluvy v konkrétnom obsahu a úrovni v zmysle akceptovanej Objednávky poskytovaná Odberateľovi spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. (ďalej aj ako „Služba“);
  10. Odplata za poskytovanie Služby je/sú všetky zložky odplaty uhrádzané Odberateľom spoločnosti Váš Komfort s.r.o. za plnenie jej záväzkov stanovených Zmluvou určené v zmysle Cenovej ponuky alebo v príslušných ustanoveniach Zmluvy (ďalej aj ako „Odplata“);
  11. Faktúra je daňový doklad vyhotovený spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. Dodávateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Odberateľa voči spoločnosti Váš Komfort s.r.o. Faktúra je vyhotovená v elektronickej forme so súhlasom Odberateľa a zaslaná na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v Zmluve, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak (ďalej aj ako „Faktúra“).
  12. Čas plnenia je čas, kedy je Dodávateľ oprávnený poskytovať upratovacie služby Odberateľovi v dohodnutý deň a v dohodnutom čase podľa Zmluvy (ďalej aj ako „Čas plnenia“).
  13. Miesto vykonávania služby je dom a/alebo byt a/alebo nebytový priestor a/alebo príslušenstvo kbytu a/alebo nebytovému priestoru a/alebo inej nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom je Odberateľ alebo má iné užívacie práva, ktoré hodnoverne preukázal spoločnosti Váš Komfort s.r.o. a v ktorom Dodávateľ poskytuje Službu Odberateľovi (ďalej aj ako „Miesto vykonávania služby“).
  14. Supervízor je osoba oznámená Dodávateľom Odberateľovi ako zodpovedný zástupca, ktorý bude Dodávateľa vo vzťahu k právam a povinnostiam vo vzťahu k Odberateľovi zastupovať a bude zodpovedný za komunikáciu s Odberateľom (ďalej aj ako „Supervízor“).

Článok III.
Predmet zmluvy

 1. Na základe Zmluvy sa:
  1. spoločnosť Váš Komfort s.r.o. zaväzuje poskytovať Odberateľovi počas trvania Zmluvy Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti z nej vyplývajúce tak, ako sú stanovené Zmluvou a VOP;
  2. Odberateľ sa zaväzuje platiť spoločnosti Váš Komfort s.r.o. riadne a včas Odplatu za poskytovanie Služby vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených VOP a/alebo Zmluvou a plniť všetky ďalšie povinnosti a záväzky tak, ako sú vymedzené vo VOP a/alebo zmluve.
 2. VOP je výlučne záväzok spoločnosti Váš Komfort s.r.o. poskytnúť Odberateľovi jednorazové a/alebo opakovane upratovacie služby v dome a/alebo byte a/alebo nebytových priestoroch a/alebo v príslušenstve k bytu a/alebo nebytovému priestoru a/alebo inej nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom je Odberateľ alebo má iné užívacie práva, ktoré hodnoverne preukázal spoločnosti Váš Komfort s.r.o.
 3. Spôsob a podmienky plnenia záväzkov a povinností zmluvných strán stanovených v bodoch 1 a 2. tohto článku týchto VOP sú uvedené v Zmluve alebo vyplývajú z VOP.

Článok IV.
Rozsah a miesto poskytovanej služby

 1. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. je oprávnená Odberateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s VOP.
 2. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. poskytuje Odberateľovi Službu za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto VOP.
 3. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. je oprávnená odoprieť poskytovanie služby záujemcovi za podmienok stanovených v týchto VOP. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, tak súčasťou poskytovania Služby v zmysle bodu 1.
 4. Na Mieste vykonávania služieb v čase vykonávania služieb spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. nebude Odberateľ a/alebo tretie osoby brániť Dodávateľovi pri plnení predmetu Zmluvy alebo týchto VOP.
 5. Dodávateľ je oprávnený pred výkonom činnosti podľa Zmluvy uskutočniť obhliadku Miesta vykonávania služieb, za účelom zistenia, či Miesto vykonávania služieb je spôsobilé na činnosti dohodnuté Zmluvou a/alebo týmito VOP a za účelom riadneho plnenia dohodnutých podmienok.
 6. Odberateľ je povinný bezodkladne po prejavení záujmu o Službu poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť, a to najmä, nie však výlučne oznámiť Dodávateľovi adresu Miesta vykonávania služieb a umožniť Dodávateľovi vykonanie obhliadky Miesta vykonávania služieb.
 7. Dohodnuté Služby nie sú Dodávateľom poskytované v prípade, ak na dohodnutý deň poskytovania Služby podľa Zmluvy pripadá štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja (ďalej len ako „štátny sviatok“). V prípade, ak má Odberateľ záujem na poskytnutí Služby v iný než dohodnutý deň poskytovania Služby, na ktorý pripadá štátny sviatok, oznámi túto požiadavku Dodávateľovi najmenej týždeň pred dohodnutým dňom poskytovania Služby, na ktorý pripadá štátny sviatok. V prípade, ak to umožňuje rozvrh práce zamestnancov a/alebo osôb prostredníctvom, ktorých poskytuje Dodávateľ Služby, bude oznámený Odberateľovi náhradný termín, kedy je možné poskytnúť dohodnutú Službu. Dodávateľ pri uzatvorení Zmluvy predloží Odberateľovi prehľad štátnych sviatkov na príslušný kalendárny rok.
 8. Dodávateľ v prípade, ak sa u Odberateľa najmenej dvakrát v kalendárnom roku v Mieste vykonania služieb nevykoná pravidelné umývanie okien zo strany Dodávateľa, a Odberateľ počas platnosti Zmluvy v danom kalendárnom roku túto službu požaduje, je Dodávateľ oprávnený mu oznámiť výšku navrhovanej odplaty za túto činnosť podľa aktuálneho stavu dotknutých okien, tzn. nebude platná navrhovaná výška odplaty, ktorá bola v minulosti navrhnutá Dodávateľom ale výška odplaty aktuálna v čase vytvorenia požiadavky Dodávateľom a po zohľadnení stavu okien v Mieste vykonania služieb.

Článok V.
Podmienky na poskytovanie Služby

 1. Záujemca o poskytovanie služby je povinný pred uzavretím Zmluvy:
  1. vyplniť a doručiť spoločnosti Váš Komfort s.r.o. riadne a úplne vyplnenú Objednávku;
 2. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. je oprávnená odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak:
  1. spoločnosť Váš Komfort s.r.o. neobdržala od záujemcu o poskytovanie Služby riadne vyplnenú Objednávku, a/alebo
  2. poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany spoločnosti Váš Komfort s.r.o. v mieste, rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby neuskutočniteľné, alebo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov a/alebo
  3. spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom spoločnosti Váš Komfort s.r.o. a/alebo spoločnosť Váš Komfort s.r.o. už predtým odstúpil od Zmluvy s ním alebo Zmluvu s ním vypovedal a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou a VOP a/alebo
  4. Záujemca nesúhlasí s týmito VOP alebo Zmluvou.

Článok VI.
Práva a povinnosti Odberateľa

 1. Odberateľ je povinný:
  1. poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, aby tento mohol poskytnúť svoje Služby za podmienok dohodnutých Zmluvou.
  2. odovzdať spoločnosti Váš Komfort s.r.o. Miesto vykonávania služieb spôsobom, že spoločnosti Váš Komfort s.r.o. po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy zabezpečí vstup a zotrvanie v Mieste vykonávania služieb v rozsahu dohodnutom v Zmluve, a to najmä nie však výlučne odovzdaním kľúča, čipovej/vstupovej karty do objektu, v ktorom sa nachádza Miesto vykonávania služieb,
  3. určiť priestor v Mieste výkonu služby, kde zamestnanec spoločnosti Váš Komfort s.r.o. bude pri výkone činnosti odkladať najmä nie však výlučne čistiace a/alebo dezinfekčné prostriedky,
  4. zabezpečiť spoločnosti Váš Komfort s.r.o. priestor na sústreďovanie komunálneho odpadu, ktorý vznikne v rámci plnenia predmetu Zmluvy, pričom spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nezodpovedá za odvoz vzniknutého komunálneho odpadu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  5. oznámiť ústne počas obhliadky Miesta vykonania Služieb alebo formou sms spoločnosti Váš Komfort s.r.o. skutočnosť, že sa na Mieste vykonávania Služieb nachádza kamerový systém a/alebo akékoľvek odpočúvacie a/alebo snímacie zariadenie (ďalej aj ako „systém“). Odberateľ zodpovedá, za prevádzku systému a prehlasuje, že dodržiava ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak Odberateľ nesplní stanovené podmienky podľa tohto odseku týchto VOP zodpovedá za škodu tým spôsobenú Dodávateľovi.
  6. nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do výberu zamestnanca Dodávateľa určeného na plnenie predmetu Zmluvy, pokiaľ sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodnú inak.
  7. akékoľvek nedostatky a/alebo výhrady k poskytovaniu Služby a/alebo žiadosti sa zaväzuje oznámiť priamo Supervízorovi. Plnenie Služby podľa týchto VOP sa považuje za riadne a včasné plnenie Dodávateľa v súlade s dohodnutými podmienkami v týchto VOP, ak zo strany Odberateľa v lehote 24 hodín od začatia upratovacích Služieb v konkrétny dohodnutý deň nie je Supervízorovi oznámený dôvodný nedorobok alebo akýkoľvek iný nedostatok vzťahujúci sa na upratovacie Služby poskytnuté v konkrétny dohodnutý deň. Oznámený nedorobok alebo akýkoľvek iný nedostatok vzťahujúci sa na upratovacie Služby poskytnuté Dodávateľom nemá vplyv na výšku dohodnutej Odplaty. Dodávateľ navrhne v prípade dôvodného nedorobku alebo akéhokoľvek dôvodného nedostatku individuálne riešenie Odberateľovi.

Článok VII.
Práva a povinnosti Dodávateľa

 1. Dodávateľ bude vykonávať činnosti podľa Zmluvy v súlade s dôvodnými pokynmi Odberateľa, v dohodnutom rozsahu, v súlade s Cenovou ponukou. Dodávateľ bude vykonávať dohodnuté činnosti odborne, podľa štandardných technologických postupov, starostlivo, hospodárne.
 2. Dodávateľ vykonáva činnosti podľa Zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú v obchodnom styku s Dodávateľom.
 3. Dodávateľ je oprávnený bez písomného súhlasu poveriť vykonávaním činností podľa Zmluvy inú osobu.
 4. Dodávateľ vyhlasuje, že má uzatvorenú platnú a účinnú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú svojimi zamestnancami.

Článok VIII.
Odplata za poskytovanie služby

 1. Výška Odplaty za poskytovanie Služieb vyplýva zo Zmluvy a /alebo z Cenovej ponuky. Výšku Odplaty nie sú Zmluvné strany oprávnené jednostranne meniť.
 2. Odplatu za poskytovanie Služby vrátane DPH vo výške podľa Zmluvy a/alebo Cenovej ponuky v čase vyhotovenia príslušnej faktúry, je Odberateľ povinný platiť spoločnosti Váš Komfort s.r.o. v súlade s podmienkami Zmluvy, a to na každé Obdobie poskytovania Služby podľa podmienok určených Zmluvou a týmito VOP, na ktoré sa Odplata za poskytovanie Služby platí.
 3. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Odplata za poskytovanie Služby sa platí na príslušné Obdobie pozadu. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie odmeny po vykonaní služby Odberateľovi v súlade so Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý mu vznikol nárok na Odplatu, v prípade odstúpenia od Zmluvy je Dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru ihneď, potom čo sa dozvie o vzniku dôvodu, ktorý ho oprávňuje na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Prvé zúčtovacie Obdobie na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby začína plynúť v deň začatia poskytovania Služby podľa týchto VOP. Zúčtovacie Obdobie predstavuje spravidla jeden kalendárny mesiac, pokiaľ nie je Dodávateľom určené inak.

Článok IX.
Platenie Odplaty za poskytovanie Služby

 1. Odberateľ je povinný platiť každú platbu Odplaty za poskytovanie Služby spolu s príslušnou DPH prislúchajúcou na fakturovanú sumu Odplaty za poskytovanie Služieb na základe Faktúr vyhotovených spoločnosťou Váš Komfort s.r.o.
 2. Odberateľ je povinný platiť Odplatu za poskytovanie Služby spôsobom uvedeným v článku VIII. týchto VOP, a to za každé dohodnuté Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy.
 3. Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu podľa Zmluvy a/alebo týchto VOP čistiacimi zariadeniami a inými pracovnými pomôckami. Čistiace a dezinfekčné prostriedky budú Dodávateľom fakturované Odberateľovi mesačne, podľa skutočne spotrebovaného množstva čistiacich a dezinfekčných prostriedkov s poukazom na Cenovú ponuku, v prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, každá Faktúra elektronicky alebo písomne doručená Odberateľovi je splatná do sedem dní odo dňa jej vyhotovenia spoločnosťou Váš Komfort s.r.o.
 5. V prípade, ak Odberateľ uvedie, že súhlasí s tým, aby mu bola Faktúra zasielaná v elektronickej forme udeľuje tým v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty súhlas na to, aby mu spoločnosť Váš Komfort s.r.o. vyúčtovala Služby Faktúrou vystavenou výlučne v elektronickej forme, zároveň berie na vedomie, že spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nie je povinná zasielať faktúry v papierovej forme, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Odberateľ prehlasuje, že má prístup k určenej e-mailovej adrese a zároveň, že sú splnené všetky podmienky pre úspešné doručenie Faktúry v elektronickej forme, pričom sa Odberateľ zaväzuje, že budú tieto podmienky splnené počas celej doby trvania Zmluvy. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek poškodenie údajov a/alebo neúplné údaje, keď poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trasy pri použití internetu. Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Odberateľa do siete internet a z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Odberateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Odberateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 6. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť spoločnosti Váš Komfort s.r.o. že mu riadne a včas vystavená Faktúra elektronicky nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich mesiacoch bola doručená. V prípade, ak si Odberateľ nesplní uvedenú povinnosť, spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nie je povinná preukazovať odoslanie tejto Faktúry a táto sa považuje za doručenú. V prípade, ak nebude možné ani opakovane doručiť Odberateľovi elektronickú Faktúru a elektronická Faktúra sa nebude v zmysle ustanovení týchto VOP považovať za doručenú Odberateľovi, je spoločnosť Váš Komfort s.r.o. povinná doručiť Odberateľovi Faktúru v papierovej forme.
 7. V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Odberateľa vzniká spoločnosti Váš Komfort s.r.o. nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na úroky z omeškania vo výške stanovenej v zmysle príslušného nariadenia vlády SR a/alebo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, v prípade, ak Odberateľ nie je spotrebiteľom a/alebo na náhradu škody a/alebo iné nároky spoločnosti Váš Komfort s.r.o. podľa platných právnych predpisov nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.
 8. Zmluvná pokuta vzniknutá v zmysle predchádzajúceho bodu VOP je splatná v lehote určenej vo výzve spoločnosti Váš Komfort s.r.o. doručenej Odberateľovi s tým, že lehota splatnosti zmluvnej pokuty nesmie byť kratšia ako 14 dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi.
 9. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, všetky platby v prospech spoločnosti Váš Komfort s.r.o. vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo z týchto VOP je Odberateľ povinný uhrádzať na bankový účet spoločnosti Váš Komfort s.r.o. uvedený v Zmluve, resp. vo Faktúre.
 10. Odplata za poskytovanie Služby za konkrétne Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Odberateľa vyplývajúci zo Zmluvy a/alebo týchto VOP sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej Odplaty za poskytovanie Služby alebo iného peňažného záväzku Odberateľa na bankový účet spoločnosti Váš Komfort s.r.o. uvedený na Faktúre, a to najneskôr v posledný deň splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej vo výzve alebo upomienke zaslanej Odberateľovi v zmysle podmienok určených v týchto VOP.
 11. Ak je napriek písomnej výzve spoločnosti Váš Komfort s.r.o. Odberateľ nepretržite dlhšie ako 30 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči spoločnosti Váš Komfort s.r.o., môže spoločnosť Váš Komfort s.r.o. postúpiť svoju peňažnú pohľadávku vrátane jej príslušenstva zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Odberateľa. Toto právo spoločnosť Váš Komfort s.r.o. nemôže uplatniť,
  ak Odberateľ ešte pred postúpením pohľadávky uhradil spoločnosti Váš Komfort s.r.o. omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je spoločnosť Váš Komfort s.r.o. povinná odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

Článok X.
Reklamačné konanie

 1. Plnenie Služby podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy sa považuje za riadne a včasné plnenie Dodávateľa v súlade s dohodnutými podmienkami v týchto VOP a/alebo Zmluvy, v prípade, ak zo strany Odberateľa v lehote 24 hodín od začatia upratovacích Služieb v konkrétny dohodnutý deň nie je Supervízorovi oznámený dôvodný nedorobok alebo akýkoľvek iný nedostatok vzťahujúci sa na upratovacie Služby poskytnuté v konkrétny dohodnutý deň (ďalej aj ako „reklamácia“).
 2. V prípade, ak dôjde v lehote 24 hodín od začatia upratovacích služieb zo strany Odberateľa k oznámeniu nedorobku a/alebo akéhokoľvek nedostatku vzťahujúceho sa na Služby poskytnuté v konkrétny dohodnutý deň sa Supervízor zaväzuje vyhodnotiť reklamáciu zo strany Odberateľa.
 3. V prípade, ak Supervízor vyhodnotí reklamáciu za dôvodnú, bezodkladne vykoná v súčinnosti s Odberateľom nápravu a ak je to možné odstráni nedostatky a/alebo nedorobky spôsobené vykonávaním činnosti podľa Zmluvy a/alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vyriešenia dôvodnej reklamácie sa zaväzujú viesť obchodné stretnutia, aby dosiahli nápravu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Supervízor vyhodnotí reklamáciu ako nedôvodnú a neopodstatnenú oznámi to Odberateľovi.
 4. Dodávateľ nie je povinný uznať reklamáciu Odberateľa v prípade, ak nedostane zo strany Odberateľa možnosť odstrániť nedorobky a/alebo nedostatky poskytnutej Služby a/alebo Odberateľ sám odstráni nedorobky a/alebo nedostatky bez súhlasu a vedomia Dodávateľa.
 5. Dodávateľ nie je povinný uznať reklamáciu Odberateľa v prípade, ak mu Miesto vykonávania služby po vykonaní Služby odovzdáva priamo Supervízor, ktorého povinnosťou je okrem iného skontrolovať poskytnuté Služby.

Článok XI.
Osobitné ustanovenia

 1. V prípade, ak Odberateľ telefonicky alebo e-mailom spoločnosti Váš Komfort s.r.o. v čase najneskôr do 10:00 hodiny dňa predchádzajúceho dňu, kedy sa má poskytnúť dohodnutá Služba podľa tejto zmluvy neoznámi, že nie je schopný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť na uskutočnenie Služieb v zmysle tejto zmluvy, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť. Dodávateľovi 100 % sumy zodpovedajúcej odplate za poskytnutie Služby v dohodnutý deň v zmysle tejto zmluvy. Táto povinnosť je odôvodnená skutočnosťou, že Dodávateľ musí svojim zamestnancom zaplatiť mzdu a vynaložiť ďalšie súvisiace náklady, a to aj v prípade, ak je Služba na dohodnutý deň zo strany Odberateľa zrušená.
 2. Zmena termínu dohodnutého Času plnenia je možná po dohode Odberateľa s Dodávateľom, v prípade, ak je táto požiadavka Odberateľom oznámená Dodávateľovi najneskôr dva pracovné dni pred dohodnutým Časom plnenia a zároveň Dodávateľ má možnosť poskytnúť v rámci pracovného rozvrhu Odberateľovi iný Čas plnenia. V opačnom prípade nemá Odberateľ nárok na zmenu termínu Času plnenia. V prípade, ak to umožňuje rozvrh práce zamestnancov a/alebo osôb prostredníctvom, ktorých poskytuje Dodávateľ Služby, bude oznámený Odberateľovi náhradný termín, kedy je možné poskytnúť dohodnutú Službu.
 3. V prípade, ak je zamestnanec a/alebo osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom prostredníctvom, ktorého Dodávateľ zabezpečuje poskytovanie Služby podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy práceneschopná alebo nastane na strane tejto osoby iná prekážka v práci, ktorá spôsobuje, že v dohodnutý deň poskytovania Služby nie je možné plniť predmet Zmluvy Dodávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť Odberateľovi, a navrhne Odberateľovi iný termín Času plnenia Služby a/alebo bude Služba vykonaná iným zamestnancom a/alebo osobou, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, pričom táto skutočnosť bude bezodkladne oznámená Odberateľovi, a to v daný deň, kedy sa Odberateľ o tejto skutočnosti dozvie.
 4. V prípade, ak príde k akémukoľvek prerušeniu poskytovania Služieb zo strany Dodávateľa Odberateľovi na dobu viac ako dvoch týždňov, a to na základe žiadosti Odberateľa, je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi za prvé poskytnutie Služby po tejto dobe prerušenia poskytovania služieb vyššiu jednorazovú sumu za toto prvotné vykonanie Služby vo výške, ktorá mu bude vopred oznámená Dodávateľom, a to z dôvodu dezinfekcie a nákladov spojených s prerušením prác.

Článok XII.
Trvanie a ukončenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté inak.
 2. Zmluvu je možné meniť len na základe dohody Dodávateľa a Odberateľa, ak nie je v týchto VOP a/alebo v Zmluve uvedené inak. Dodatok k Zmluve možno uzatvoriť písomne.
 3. Zmluva môže byť ukončená:
  1. písomnou dohodou zmluvných strán (prípustná je forma e-mailu alebo SMS správou podľa doposiaľ zaužívanej komunikácie medzi zmluvnými stranami),
  2. výpoveďou zo zmluvy,
  3. odstúpením zo zmluvy.
 4. Dodávateľ alebo Odberateľ sú oprávnení vypovedať túto zmluvu bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 5. Dodávateľ je oprávnený okrem dôvodov ustanovených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník od Zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, ak:
  1. Odberateľ sa dostane do omeškania s úhradou Odplaty a/alebo jej časti. Odberateľ sa dostane do omeškania s úhradou Odplaty a/alebo jej časti nasledujúci deň po splatnosti uvedenej na faktúre.
  2. v čase vykonávania služieb Dodávateľom sa nachádzajú v Mieste vykonávania služieb akékoľvek tretie osoby, ktoré obmedzovali Dodávateľa s vykonávaním Služieb.
  3. Odberateľ neumožnil Dodávateľovi pred výkonom činnosti uskutočniť obhliadku Miesta vykonávania služieb, za účelom zistenia, či Miesto vykonávania služieb je spôsobilé na činnosti dohodnuté týmito VOP a/alebo Zmluvou a za účelom riadneho plnenia dohodnutých podmienok.
  4. Odberateľ neodovzdal Dodávateľovi Miesto vykonávania služieb, a to spôsobom, že Dodávateľovi po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, nezabezpečil vstup a zotrvanie v Mieste vykonávania služieb v rozsahu dohodnutom v týchto VOP alebo v Zmluve,
  5. Odberateľ telefonicky alebo e-mailom Dodávateľovi v lehote v zmysle článku XI. bod 1 týchto VOP pred poskytnutím Služby neoznámil, že nie je schopný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť na uskutočnenie upratovacích služieb v zmysle Zmluvy v dohodnutý deň, a to najmenej trikrát,
  6. Odberateľ nezabezpečil Dodávateľovi priestor na sústreďovanie komunálneho odpadu, ktorý vznikne pri poskytovaní služieb podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy,
  7. Dodávateľ vyhodnotí reklamáciu Odberateľa ako nedôvodnú a neopodstatnenú,
  8. na majetok Odberateľa bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo vstúpil do
   likvidácie.
 6. Okrem vyššie uvedených dôvodov odstúpenia, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy s Odberateľom kedykoľvek, a to bez udania dôvodu.
 7. Odberateľ má právo od Zmluvy odstúpiť len v prípade ak:
  1. neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do 1 mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Odberateľovi spoločnosťou Váš Komfort s.r.o. oznámená; ak spoločnosť Váš Komfort s.r.o. neoznámila podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Odberateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do 1 mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, inak jeho právo na odstúpenie zaniká.
 8. Odstúpenie od Zmluvy a/alebo výpoveď zo Zmluvy je účinná nasledujúci deň po dni, kedy bolo odstúpenie a/alebo výpoveď doručená Odberateľovi a/alebo Dodávateľovi na poslednú známu adresu. V prípade, ak Odberateľ a/alebo Dodávateľ odmietne prevziať zásielku s odstúpením a/alebo výpoveďou a/alebo sa zásielku s odstúpením a/alebo s výpoveďou nepodarí z akéhokoľvek dôvodu doručiť Odberateľovi a/alebo Dodávateľovi, považuje sa odstúpenie a/alebo výpoveď za účinnú nasledujúci deň po dni, kedy sa zásielka s odstúpením a/alebo výpoveďou vrátila Dodávateľovi a/alebo Odberateľovi.

Článok XIII.
Osobitné ustanovenia

 1. V prípade, ak Odberateľ v lehote jedného kalendárneho roka po ukončení Zmluvy v zmysle týchto VOP a/alebo Zmluvy vstúpi do zmluvného vzťahu s treťou osobou, ktorá bola alebo je zamestnancom Dodávateľa, pričom táto tretia osoba bude Odberateľovi poskytovať upratovacie služby konkurenčného charakteru k Službám poskytovaným Dodávateľom, Dodávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku Odplaty dohodnutej zmluvnými stranami v zmysle Cenovej ponuky a/alebo písomnej Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie zo strany Dodávateľa Odberateľovi na poslednú Dodávateľovi známu adresu Odberateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody ani nárok na úroky z omeškania.
 2. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá jej vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná táto zmluvná pokuta. Druhá zmluvná strana je zároveň povinná uhradiť poškodenej zmluvnej strane náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu a ušlý zisk.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.
 2. Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán
  ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
 3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných
  právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.
 5. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Odberateľ zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celkom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi a je nimi viazaný. Odberatelia, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu s Dodávateľom pred platnosťou a účinnosťou týchto VOP boli oboznámení s celým znením týchto VOP, ktoré im boli Odberateľom zaslané a sú taktiež zverejnené na webovej stránke spoločnosti Váš Komfort s.r.o. Odberatelia, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu s Dodávateľom pred platnosťou a účinnosťou týchto VOP si pozorne prečítali tieto VOP, všetky ich ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom rozsahu porozumeli, súhlasia s nimi a sú nim viazaní, čo potvrdzujú skutočnosťou, že súhlasia naďalej s poskytovaním dohodnutých Služieb zo strany Dodávateľa a nedošlo zo strany Odberateľa k odstúpenie od Zmluvy v lehote 1 kalendárneho mesiaca od oznámenia platnosti a účinnosti týchto VOP.
 7. V prípade, ak Odberateľ a Dodávateľ uzatvoria Zmluvu v písomnej forme, majú odchylné ustanovenia v zmluve prednosť pred týmito VOP.
 8. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.05.2020.

S úctou

Váš Komfort s.r.o.
Klaudia Virgovičová

Upratovanie
firiem

Upratovanie
domácností

Generálne upratovanie a umývanie okien

Tepovanie

Ozónové čistenie, parné čistenie a dezinfekcia